KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu kullanım sözleşmesi (“sözleşme”) MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA NO: 7 İÇ KAPI NO: 34 SARIYER/İSTANBUL adresinde mukim CLINICSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“CLINICSOFT olarak anılacaktır”) ile bu sözleşme kapsamında CLINICSOFT altyapısını kullanacak olan müşteri (“KULLANICI olarak anılacaktır”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında CLINICSOFT ve KULLANICI ayrı ayrı "TARAF" birlikte ise "TARAFLAR" olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından, CLINICSOFT üzerinden erişilen bulut tabanlı CRM sistemi olan YAZILIM programının kullanılması, YAZILIM aracılığı ile KULLANICI tarafından elde edilen hasta adayları bilgileri ve hasta adayları tarafından doldurulan formların ve KULLANICI tarafından YAZILIM’a yüklenen verilerin (bundan böyle “VERİ” olarak anılacaktır) gizliliği ve güvenliği, içeriğe ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

3. KULLANICININ HAK VE SORUMLULUKLARI

KULLANICI, YAZILIM aracılığıyla elde ettiği hasta adaylarına ilişkin kişisel verileri KVKK’ya aykırı olmayacak şekilde ve yalnızca tedavi amacıyla kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bu hükme aykırı davranması nedeniyle herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması durumunda ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde CLINICSOFT'un hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve hasta adaylarının kişisel verileriyle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'nın bu kapsamda üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar vermesi ve zarara uğrayan üçüncü kişilerin KULLANICI'dan herhangi bir talepte bulunması ve/veya KULLANICI'ya karşı hukuki süreç başlatması durumunda CLINICSOFT'a herhangi bir şekilde rücu etmesi ve/veya talep yöneltmesi mümkün olmadığı gibi KULLANICI ortaya çıkan zararların tamamından sorumludur. KULLANICI’nın bu maddeyi ihlal etmesi nedeniyle zarara uğrayan üçüncü kişilerin CLINICSOFT'dan herhangi bir talepte bulunması ve/veya CLINICSOFT'a karşı hukuki süreç başlatması ve bu kapsamda CLINICSOFT’un ödeme yapmak zorunda kalması durumunda KULLANICI’ya rücu hakkı saklıdır.

KULLANICI tarafından YAZILIM’a erişim e-posta adresi ve KULLANICI’nın belirlemiş olduğu şifre kullanılarak sağlanır. İşbu şifrenin gizliliği ve güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğunda olup YAZILIM üzerinden ilgili e-posta adresi girişiyle gerçekleştirilen her türlü aktivite KULLANICI tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir. Bu aktivitelerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

KULLANICI adına oluşturulan kullanıcı adı ve şifresi sadece ilgili KULLANICI tarafından kullanılabilir. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerle paylaşılması yasaktır. KULLANICI’nın, şifresinin başka kişilerce izinsiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalini tespit etmesi halinde derhal CLINICSOFT’u bilgilendirmesi ve güvenli bir tarayıcı üzerinden şifresini değiştirmesi gerekmektedir. CLINICSOFT bu hükmün aksine bir durum geliştiği an herhangi bir nam altında tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan sözleşmeyi feshedebilir.

KULLANICI, YAZILIM üzerinde tuttuğu Veri’nin ve gerçekleştirdiği aktivitelerinin, KULLANICI’nın faaliyet gösterdiği ülkenin tabi olduğu ve Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuata ve uluslararası hukuk kurallarına uygunluğundan sorumludur. Aksi takdirde KULLANICI doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YAZILIM’ın yasadışı amaçlar için kullanımı yasaktır ve bu tür ihlaller KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

KULLANICI, YAZILIM’ı yasal olmayan amaçlar için kullanmamak, güvenlik önlemlerini ihmal etmemek, KVKK aykırı iş ve işlemler yapmamak, CLINICSOFT tarafından izin verilmeyen ara yazılımlar ile sisteme veri yüklememek, YAZILIM’ı izinsiz gönderimler için kullanmamak ve yasa dışı içerik barındırmamak ile yükümlüdür.

KULLANICI, kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile YAZILIM’ı kullanımından doğan hak ve sorumluluklarını herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

KULLANICI, işbu sözleşme ile CLINICSOFT'un kendisine münhasır olmayan, sadece bu sözleşmenin amaçları ile sınırlı olarak kullanılmak üzere YAZILIM'ın kullanım hakkını verdiğini, verilerin ve kaynak kodlarının CLINICSOFT sunucularında tutulacağını, bunlar üzerinde CLINICSOFT'un izni olmadan herhangi bir şekilde işlem yapamayacağını ve herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmayacağını, yazılım hizmetine erişiminin ve bu hizmetleri kullanımının CLINICSOFT tarafından kendisine verilmiş yetkilerle sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI hizmeti kullanmaya başlarken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru biçimde beyan edeceğini, söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa güncel bilgileri CLINICSOFT'a hiçbir gecikme olmaksızın ileteceğini, bilgilerin verilmesi ve/veya zamanında güncellenmemesi noktasında oluşacak zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, ayrıca bahsi geçen hususların CLINICSOFT nezdinde sözleşmeyi fesih sebebi teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, satın aldığı hizmetlere ait bilgi, belge, doküman ve program ile kullanacağı ve faydalanacağı bütün işlemlerin güvenliğini tamamen üstlenmeyi, bu konuda CLINICSOFT'un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. CLINICSOFT, KULLANICI'nın sunucularına gelebilecek olan saldırılardan ve bu saldırıların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, kendi adına satın aldığı hizmetlerin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması durumunda ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde CLINICSOFT'un hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın sözleşme dahilinde hizmeti kullanması sırasında üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar vermesi ve zarara uğrayan üçüncü kişilerin KULLANICI'dan herhangi bir talepte bulunması ve/veya KULLANICI'ya karşı hukuki süreç başlatması durumunda CLINICSOFT'a herhangi bir şekilde rücu etmesi ve/veya talep yöneltmesi mümkün olmadığı gibi KULLANICI ortaya çıkan zararların tamamından sorumludur.

4. CLINICSOFT’UN HAK VE SORUMLULUKLARI

CLINICSOFT, KULLANICI'nın satın aldığı YAZILIM hizmetinden yaralanabilmesi açısından gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

CLINICSOFT, YAZILIM üzerindeki Veri’nin kaybolmaması için gerekli tüm protokol ve prosedürlere uymak ve önlemleri almakla birlikte, Veri kaybının söz konusu olmayacağını garanti altına alamamaktadır. KULLANICI, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Meydana gelebilecek herhangi bir sebeple KULLANICI'nın almış olduğu hizmetler işlemez ya da işleyemez hale geldiğinde CLINICSOFT, KULLANICI'ya ait verileri saklamak veyahut da düzenli olarak almakla sorumlu değildir. KULLANICI bu durumdan doğan ya da doğabilecek zararlar konusunda hiçbir şekilde hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

CLINICSOFT, KULLANICI’nın YAZILIM üzerindeki bilgi ve verisi bir mahkeme kararı ile yetkili makamlarca talep edildiği takdirde yetkili makamlarla bu bilgi ve veriyi paylaşmakla yükümlüdür.

KULLANICI’nın işbu Sözleşme ve YAZILIM kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde CLINICSOFT KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek KULLANICI statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda CLINICSOFT’un söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını KULLANICI’dan talep hakkı saklıdır.

CLINICSOFT, YAZILIM’ın kullanımının 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. CLINICSOFT, YAZILIM’a erişimi sağlayan sistemlerin operasyonel durumu hakkında bir garanti vermemektedir. KULLANICI, YAZILIM’a erişimin gereğinde engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. CLINICSOFT, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

CLINICSOFT, sözleşme yürürlükte olduğu sürece içeriği veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir.

CLINICSOFT, sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini yerine getirmek için yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ve/veya kuruluşla sözleşme yapma hakkını saklı tutar.

CLINICSOFT, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 09:00 ila 18:00 saatleri arasında e-posta veya telefon yoluyla KULLANICI'ya aldığı hizmet kapsamında teknik destek hizmeti verecektir. Teknik destek saatleri dışında herhangi bir işlem yapılmayacak ve destek talepleri, talep edilmemiş sayılacaktır.

CLINICSOFT, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini telekomünikasyon alt yapısında meydana gelebilecek teknik arızalar ve CLINICSOFT'un kontrolü dışında çıkabilecek teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesi durumunda sorumlu tutulamayacaktır.

Hizmetin verilmesi noktasında gerekli teknik altyapının kurulmasını takiben, hizmetin verilmesi KULLANICI'dan kaynaklanan bir nedenle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. CLINICSOFT'dan kaynaklanmayan ve KULLANICI'nın kendi bünyesinde oluşacak tüm aksaklıkları gidermek KULLANICI'nın yükümlülüğündedir ve bu konuda CLINICSOFT'un bir sorumluluğu yoktur.

5. ÜCRET KAPSAMI, UYGULAMASI, SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

KULLANICI, 12 ay boyunca, ilk ödeme ve sözleşmenin yürürlülük tarihini takip eden aylarda da ayın aynı günü düzenli olarak aylık kullanım bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. (Örn; ilgili ayın 10. Günü ilk ödeme yapılmış ve sözleşme bu gün yürürlüğe girmiş ise devam eden aylarda da ayın 10. Günü düzenli olarak kullanım bedeli ödemeleri yapılacaktır.)

KULLANICI işbu sözleşmede belirtilen aylık kullanım bedeli ödemesini aşağıdaki CLINICSOFT’un hesap bilgilerine belirtilen tutarlarda, şartlarda ve tarihlerde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

CLINICSOFT’un Hesap Bilgileri:
  • Banka: ZİRAAT BANKASI (1672/ATRİUM-İSTANBUL ŞUBESİ)
  • Hesap Adı: CLINICSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  • IBAN NO: TR35 0001 0016 7297 6477 5450 02

CLINICSOFT, yazılımın güvenliğini riske atacak, kötü niyetli kullanım veya CLINICSOFT’u zor durumda bırakacak bir kullanımla karşılaştığını düşünürse, önceden haber vererek veya vermeden, KULLANICI’nın hesabını kapatabilir ya da tüm hesaba ya da bir kısmına erişimi engelleyebilir. Bu durum, KULLANICI’ nın hesabındaki tüm Veri üzerindeki haklarından feragat etmesine yol açar. CLINICSOFT herhangi bir nedenle herhangi bir KULLANICI’ya hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

CLINICSOFT, sunduğu hizmetlerde değişikliğe gidebilir veya sunduğu tüm hizmetleri veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli, haberli veya haber vermeksizin devam ettirmeyebilir. CLINICSOFT, bu değişiklik veya kesintiden sorumlu tutulamaz.

CLINICSOFT, fiyat tarifeleri ve ödeme koşullarında yaptığı değişiklikleri www.clinicsoft.io web sitesinden ve YAZILIM içerisindeki Hesap bölümünden duyurmasına müteakip, abonelik yenilemek isteyen KULLANICI, yeni fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

KULLANICI, CLINICSOFT’un şartları taşımalarına rağmen üyeliğe kabul etmeme hakkının olduğunu, gerektiğinde üyeliği silebileceğini önceden kabul etmektedir.

6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Taraflar arasında kararlaştırılan aylık hizmet bedelinin CLINICSOFT hesabına yatırılması ile birlikte KULLANICI YAZILIM’ı kullanmaya başlar ve bu tarihte sözleşme yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme 1 yıllık olarak düzenlenmiştir.

KULLANICI hizmet süresinin bitiminden 30 gün önce sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden aynı süre için yenilenir. Kendiliğinden yenilenen hizmet süresine ilişkin yeni bedelin CLINICSOFT tarafından belirleneceğini KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir

Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

7. TELİF HAKLARI

YAZILIM’ın mülkiyeti CLINICSOFT’a aittir. Uygulamayı kullanması amacıyla KULLANICI’ya verilen hak ve yetki, hiçbir şekilde YAZILIM’ın mülkiyetinin KULLANICI’ya devri anlamına gelmemektedir.

KULLANICI’nın, YAZILIM’ın kaynak kodlarına erişmeye çalışması, kodları değiştirmeye, bozmaya veya kopyalama çalışması kesinlikle yasaktır.

KULLANICI, CLINICSOFT’un izni olmadan CLINICSOFT’un ve YAZILIM’ın adını, ticari adını ve logosunu kullanamaz.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

CLINICSOFT, KULLANICI'ya 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeden feshedebilir.

KULLANICI'dan gerekli ödemelerin alınamaması veya geç alınması durumunda CLINICSOFT sözleşmeyi feshedebilir ve KULLANICI'nın önceden ödediği hizmet ücretlerinin iadesini gerçekleştirmez.

KULLANICI'nın bu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi halinde CLINICSOFT KULLANICI'ya haber vermeden hizmeti sonlandırabileceği gibi sözleşmeyi de feshedebilir. Bu durumda CLINICSOFT, KULLANICI'nın önceden ödediği hizmet ücretlerinin iadesini gerçekleştirmez.

KULLANICI, 15 iş günü önceden haber vermek şartıyla CLINICSOFT'a yapacağı yazılı başvuru yolu ile sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda CLINICSOFT, KULLANICI'nın içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda KULLANICI CLINICSOFT'dan hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz.

CLINICSOFT, Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, değiştirebilir ya da yenileyebilir.

9. MÜCBİR SEBEP

Mücbir Sebep dolayısıyla oluşan ve her bir tarafın maruz kaldığı tüm masraf, maliyet, zarar ve ziyan ilgili tarafın kendi sorumluluğunda olacak ve kendisi tarafından üstlenilecektir. “Mücbir Sebep” kısmen ya da tamamen etkilenen taraf için ifada imkânsızlık ya da hukuka aykırılık yaratan vaka ya da durum anlamına gelmektedir; şöyle ki söz konusu vaka ya da durumlar: (i) ilgili tarafın kontrolünün dışında olacak, (ii) söz konusu tarafa yüklenebilecek nitelikte olmayacak ve (iii) gerekli özen gösterilmesine rağmen ileri süren tarafça kısmen ya da tamamen önlenemeyecek, üstesinden gelinemeyecek ya da çözümlenemeyecektir.

Mücbir Sebep'in tanımında yer alan durumlar oluşmuşsa, Mücbir Sebep vaka ve durumları, sayılanlar sınırlı olmamakla beraber, (a) doğal afet, tesislerin kamulaştırılması veya tesislere el koyma, toplumu hedef alan eylemler, savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, sabotaj, karışıklık, toplumsal kargaşa, terörizm ve yukarıda anılanlara ilişkin beklenen her tür tehdit; (b) yangın, patlama, fırtına, hortum, deprem, yanardağ, düzenli olarak meydana gelen bir geçmişi olmayan olağanüstü sert hava koşulları ya da diğer olağanüstü doğa olayları; (c) veba, salgın, ambargo, mal, hizmet ya da teknolojinin ithalatında müeyyide ya da diğer kısıtlamalar, karantina, yetkili merci tarafından eylem ya da eylemsizlik ve (d) herhangi vaka ya da durum veya yukarıda sayılanlarla aynı öze sahip benzerlerinin bir araya gelmesini içerir.

10. GİZLİLİK VE VERİLERİN KORUNMASI

KULLANICI, bu sözleşme kapsamında CLINICSOFT ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere kendisine verilen/iletilen bilgilerle ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerek yazılı gerekse elektronik ortamda CLINICSOFT hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve sözleşmedeki finansal hükümleri, gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde yıllık hizmet bedelinin iki katı kadar cezai şart ödeyeceğini ve CLINICSOFT'un bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşin olarak kabul ve taahhüt eder.

CLINICSOFT, sözleşme kapsamında öğrendiği KULLANICI'nın ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek düzenli bir şekilde koruyacağını ve verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir ve/veya yürürlükte olan mevzuat gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

Her iki taraf, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacaktır. İlgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek ve/veya tüzel kişi üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak ve/veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Her iki taraf, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereğince gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ve söz konusu bilginin gizli olduğu noktasında personelini ve üçüncü kişileri uyararak gizli bilginin koruması için gereken her türlü önlemi alacaktır.

CLINICSOFT, verilmiş bir mahkeme kararı, idari emir ve/veya yürürlükte olan mevzuat gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda, KULLANICI'ya ait hizmetler kapsamında barındırdığı bilgi, belge, doküman vs.yi üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. CLINICSOFT böyle bir durumla karşılaştığında KULLANICI'ya ait bilgileri bildirim yapmadan gözlem altına alabilir veya inceleyebilir ayrıca bu bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. KULLANICI bu gibi hallerde bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz.

11. TEMLİK

TARAFLAR yazılı izin olmaksızın, kısmen ya da bütün olarak, sözleşmeyi ve işbu sözleşmeden doğan hiçbir hak, borç veya alacağını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir. Bu hükmü her iki taraf da kabul ve taahhüt etmiştir.

12. DİĞER HÜKÜMLER

TARAFLAR, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiler olup, birbirlerinin alt-asıl işvereni, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. TARAFLAR sözleşme hükümlerini bütün olarak okuduğunu, her bir maddenin TARAFLAR’ca ayrıntılı biçimde tartışılıp değerlendirildiğini sözleşme ve eklerde yer alan her bir maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini aynen yerine getireceğini, beyanlarının doğruluğunu gayri kabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR’ın işbu sözleşmede yer alan adresi, telefon ve e-postaları tebligat adresi niteliğindedir. TARAFLAR’ın bu adreslerden herhangi birine yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin muteber tebligatlar olduğu kabul edilir. TARAFLAR arasında çıkacak her türlü uyuşmazlık halinde işbu sözleşmede yer alan ve taraflara ait adres, telefon ve e-postalar kullanılarak yapılan her türlü ihbar, tebliğ ve yazışmaların uyuşmazlıkların çözümü konusunda delil teşkil edeceğini TARAFLAR kabul ve taahhüt ederler. TARAFLAR’ın bu adresilerini değiştirdiği takdirde yeni adreslerini birbirlerine derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde gönderilen tebligatın yasal olarak tebliğ edildiği kabul edilir.

13. SÖZLEŞME GİDERLERİ

Bu sözleşmeye ilişkin vergi, harç vb. yükümlülüklerden TARAFLAR bizzat kendi paylarına düşen ödemelerden sorumlu olmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.